- VÁLOGATOTT IMÁDSÁGOK -Assisi Szent Ferenc Naphimnusza

(1) Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
(2) Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
(3) Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságod.
(4) És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
(5) Áldjon, Uram téged Hold nénénk
és minden csillaga az égnek;
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
(6) Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.
(7) Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő,
oly drága, tiszta és alázatos.
(8) Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
(9) Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.
(10) Áldjon, Uram téged minden ember,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
(11) Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
(12) Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
(13) Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, akik magukat megadták
te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.
(14) Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
és nagy alázatosan szolgáljátok.

A Boldogságos Szűz üdvözlése

(1) Üdvözlégy, Úrnőnk,
szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
(2) és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
(3) Minden kegyelem teljessége és minden jóság
lakozott és lakozik tebenned.
(4) Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
(5) Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
(6) legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek,
hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké
formáljátok át.

A Miatyánk kifejtése

(1) Ó Szentséges Atyánk, teremtőnk, megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
(2) Aki a mennyekben vagy: az angyalokban és a szentekben;
te világosítod meg őket tudásukban,
mert te vagy, Uram, a fényesség;
te gyújtasz szeretetre, mert te vagy, Uram, a szeretet;
te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal,
mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök,
akitől minden jó ered s aki nélkül semmi jó nincsen.
(3) Szenteltessék meg a te neved:
ragyogjon föl bennünk a te ismereted,
hogy felismerjük, milyen a te jótéteményeid szélessége,
ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága
és ítéleteid mélysége,
(4) Jöjjön el a te országod:
hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel
és vezess bennünket a te országodba,
ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes,
barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökkétartó.
(5) Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is:
hogy teljes szívünkből szeressünk téged és
szüntelenül reád gondoljunk,
hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk,
hogy teljes elménkből minden szándékunkat
feléd irányozzuk és mindenben a te tiszteletedet keressük
s hogy végül minden erőnkből minden képességünket,
lelkünk és testünk minden rezdülését
a te szereteted szolgálatára fordítsuk és semmi másra;
felebarátainkat úgy szeressük, mint önmagunkat,
erőnkhöz képest iparkodjunk
mindenkit szeretetedre gyullasztani,
mások szerencséjén nem kevésbé örülni, mint a magunkén,
szerencsétlenségükben pedig részvéttel lenni irántuk,
és senkit meg nem bántani.
(6) Mindennapi kenyerünket:
a te szerelmes Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust,
add meg nekünk ma:
annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és
tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett,
és azokéra, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.
(7) És bocsásd meg vétkeinket:
a te kibeszélhetetlen irgalmasságodért,
szerelmes Fiad szenvedésének erejéből,
s a Boldogságos Szűz és minden választottak érdeméért és
közbenjárására.
(8) Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
és ha nem bocsátunk meg valamit egészen, add, Uram,
hogy teljesen megbocsássunk;
add, hogy az ellenséget igazán szeressük,
s érettük nálad buzgón közbenjárjunk,
senkinek rosszért rosszal ne fizessünk,
s azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(9) És ne vígy minket kísértésbe:
se burkoltba, se nyilvánvalóba,
se váratlanba, se tartósba.
(10) De szabadíts meg a gonosztól:
a múlttól, a jelentől és a jövendőtől.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Buzdítás Isten dicséretére

(1) Féljétek az Urat és adjátok meg neki a tiszteletet.
(2) Méltó az Úr, hogy övé legyen a dicséret és a tisztelet.
(3) Mindnyájan féljétek az Urat, dicsőítsétek őt.
(4) Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled.
(5) Dicsérjétek őt ég és föld.
(6) Dicsérjétek mind ti folyóvizek az Urat.
(7) Isten fiai, áldjátok az Urat.
(8) Ez az a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és ujjongjunk rajta,
alleluja, alleluja, alleluja! Izrael királya!
(9) Minden lélek dicsérje az Urat!
(10) Dicsérjétek az Urat, mert jó; mindnyájan, kik ezt olvassátok, áldjátok az Urat!
(11) Minden teremtmények, áldjátok az Urat!
(12) Az ég minden madarai, dicsérjétek az Urat!
(13) Gyerekek mindnyájan, dicsérjétek az Urat!
(14) Ifjak és szüzek, dicsérjétek az Urat!
(15) Méltó a bárány, aki megöletett, hogy megkapja a dicsőítést, dicsőséget és a tiszteletet!
(16) Áldott legyen a Szentháromság, az osztatlan Egység!
(17) Szent Mihály Arkangyal, védj meg bennünket a küzdelemben!Egyéb imádságok:

Pió atya Magyarországról

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"
Szent Pio atya


Milyen nagy a te irgalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy a Te jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy Isten jelenlétében imádkozzunk és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia vagy, úgy minket is fiaknak hívnak. Saját magától senki sem merte volna imájában ezeket a szavakat használni, arra volt szükség, hogy Te magad bátoríts erre. Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknak szólítjuk, Isten gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban, neki is kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az emberek felismerik jelenlétedet!
Szent Ciprián


Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.
Boldog Kalkuttai Teréz


Uram, nincs üdvösségem, csak tebenned; ha te nem leszel nyugalmam, nem gyógyul meg gyöngeségem. Istenem, légy védelmezőm, biztos menedék, hogy megszabaduljak!


Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet! Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely megtörte és életre keltette a Kenyeret, amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket, s amelyet szegek vertek át. Ráhagyatkozni arra a Kézre, amely olyan, mint a mienk, de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli, s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára. Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek, amely lehat a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly végtelen szeretet árad.
Teilhard de Chardin


Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békére. Engedd, hogy béke töltse be szíveinket, a mi világunkat és az egész világmindenséget!
Boldog Kalkuttai Teréz


Jézus, Isten Fia, akiben az istenség teljessége lakozik, Te hívod a megkeresztelteket, hogy evezzenek a mélyre, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére.
Boldog II. János Pál pápa


Teljes szívünkből kérünk, Uram, hadd harcoljunk az igazságért a lélek és a test erejével egészen a végsőkig. Ha eljön az idő, amikor próbára teszik hitünket - hiszen amint az aranyat a kemencében, úgy hitünket is a veszélyben és az üldözésben próbálják ki -, ha kitör az üldözés, add, hogy felkészülten találjon, hogy házunk télen ne omoljon össze, hogy lakóhelyünket ne rombolja le a vihar, mintha csak homokra épült volna. Add, hogy minden próbára készen nyilvánvalóvá tegyük Irántad való szeretetünket, Isten, akinek legyen dicsőség és hatalom mindörökké. Ámen.


Ó, végtelenül gazdag Isten, aki úgy kifosztottad magad, hogy istállóban születtél, Názáretben szegénységben nevelkedtél, s a legtökéletesebb elhagyatottságban haltál meg a keresztfán: engedd, hogy a világ mulandó javait mi is megvessük és úgy használjuk, mintha nem lennének a mieink. A szegényeket bőven részesítsük belőlük, hogy egykor a te örök javaidban részesülhessünk, Jézusunk, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol örökkön örökké! Ámen.
Páli Szent Vince


Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston


Urunk, minden ember Istene, a történelem bizonyos korszakaiban a keresztények olykor engedtek a türelmetlenség módszereinek, és nem követték a szeretet nagy parancsát, s így eltorzították jegyesed, az Egyház arcát. Légy irgalmas bűnös gyermekeidhez és fogadd el elhatározásunkat, hogy az igazságot a szeretet édességével akarjuk keresni és előmozdítani, tudván, hogy az igazság csak a saját erejével érvényesül!
Boldog II. János Pál pápa


Uram, segíts ki engem a bajból, mert semmit sem ér az emberek segítsége. Hányszor nem találtam hűséget ott, ahol nagyon számítottam reá. És hányszor leltem ott, ahol ingyen sem reméltem! Lám, ennyit ér az emberekbe vetett bizakodás; az igazak életének megoldása benned van, Istenem. Áldott légy, Uram, Istenem, mindenért, ami történik velünk.
Kempis Tamás


Krisztus-keresés
Kiknek osztatik ki égi malaszt étke? Lesd szavam, tanuld meg! Nem a tunya népre! Nem kik városokban, mint a zsinagógán, Nagy világi rangban pompáznak palotán. Arra, Krisztus után ki jár pusztaságba! Föl nem fuvalkodó lel majd Krisztusára! Ilyenekhez Isten Igéje tisztán szól, nem világról, kincsről: hanem Mennyországról.
Szent Ambrus


Szent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre, s drága véred bűneim bocsánatára! Legyen ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig méltass általa, hogy - bár bűnös vagyok - dicsőséged jobbján állhassak szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!
Alexandriai Szent Cirill


Uram, nem azért hívsz követésedre, mintha szükséged volna szolgálatunkra, hanem egyedül azért, hogy üdvösségünkről gondoskodj. A te követésed, Uram, azt jelenti, hogy részesedünk az üdvösségben, fényed követése pedig, hogy felfogjuk világosságodat. Szolgálatunk nem ad neked semmit, mert neked nincs szükséged az ember szolgálatára; mégis, azoknak, akik téged szolgálnak és követnek, életet, romolhatatlanságot és örök életet adsz. Amint neked, Uram, nincs szükséged semmire, nekünk annyira szükségünk van a veled való közösségre. A mi dicsőségünk nem más, mint hogy hűségesen és szilárdan kitartsunk szolgálatodban.
Szent Iréneusz


Ki vagy Te, édes fény, mely betölt engem, és beragyogja szívem sötétségét? Mint anyai kéz vezetsz engem, s ha elengednél, egy lépést sem tudnék tenni. Te vagy a tér, mely körülfogja és magába rejti létemet. Tőled elhagyatva elsüllyednék a mélyben, a semmiben, melyből a létre hívtál. Közelebb vagy hozzám, mint én magamhoz, bensőbb vagy, mint a legbensőm - mégis elérhetetlen és felfoghatatlan vagy, Szentlélek! Örök szeretet!
Boldog Edith Stein


Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent FerencAz oldal tetejére

[ Ajánlott felbontás: 1024 x 768 ]