- IMÁDSÁGOK -Imádság a Szentlélekhez

Az Apostoli hitvallás (ökumenikus)

Miatyánk, az Úr imája

Üdvözlégy, Mária

Dicsőség az Atyának

Üdvözlégy, Királyné

A rózsafüzér imádkozása

A Niceai hitvallás

Magnificat

Az Úrangyala (Angelus).
Év közben (a húsvéti időn kívül)


Mennynek Királyné Asszonya.
A húsvéti időben


Imádság Szent Mihályhoz

Az Őrzőangyalhoz

Imádság a Pápáért

Ima Szent István királyhoz

Ima a hazáért


Imádság a Szentlélekhez

Jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét,
és szereteted tüzét gyújtsd lángra bennük.

V. Küldd el Szentlelkedet, és életre kelnek.
R. És megújítod a föld színét.

Könyörögjünk. Isten, Te a Szentlélek fényével világosítottad meg híveid szívét. Add meg nekünk ugyanabban a Lélekben, hogy mindig a jót válasszuk, és a Szentlélek vigasztalásának örvendjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

- Ugrás fel -

Az Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától;

szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül;

fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;

onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,

a bűnök bocsánatát,

a test feltámadását

és az örök életet.

Amen.

- Ugrás fel -

- Vissza a Rózsafüzérhez -
Miatyánk, az Úr imája

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól! Amen.

- Ugrás fel -

- Vissza a Rózsafüzérhez -
Üdvözlégy, Mária

Üdvözlégy, Mária! kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja!
Imádkozzál érettünk, bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.

- Ugrás fel -

- Vissza a Rózsafüzérhez -
Dicsőség az Atyának

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

- Ugrás fel -

- Vissza a Rózsafüzérhez -
Üdvözlégy, Királyné

Üdvözlégy, Királyné, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!

V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Rózsafüzér-ima: Isten, akinek egyszülött Fia élete, halála és feltámadása által megszerezte nekünk az örök élet jutalmát; kérünk, add meg nekünk, hogy miközben a Boldogságos Szűz Mária olvasójának ezekről a titkairól elmélkedünk, megtanuljuk követni azt, amit ezek a titkok tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Ugyanazon Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

- Ugrás fel -

- Vissza a Rózsafüzérhez -A rózsafüzér imádkozása1. Keresztvetés és az apostoli hitvallás
2. Miatyánk
3. Három Üdvözlégy (Jézus Neve után mondjuk:
- Aki hitünket növelje.
- Aki reményünket erősítse.

4. - Aki szeretetünket tökéletesítse.)
5. Dicsőség az Atyának
6. Miatyánk
7. Tíz Üdvözlégy
8. Dicsőség az Atyának
9. Miatyánk
10. Tíz Üdvözlégy
11. Dicsőség az Atyának
12. Miatyánk
13. Tíz Üdvözlégy
14. Dicsőség az Atyának
15. Miatyánk
16. Tíz Üdvözlégy
17. Dicsőség az Atyának
18. Miatyánk
19. Tíz Üdvözlégy
Dicsőség az Atyának
Befejezésül: Üdvözlégy, Királyné

Az Üdvözlégyek közben Jézus Neve kimondása után a titok megnevezése:

Az örvendetes olvasó titkai (hétfőn és csütörtökön):

1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. (Alázat)
2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Szeretet)
3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Szegénység)
4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Engedelmesség)
5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Jámborság)

A fájdalmas olvasó titkai (kedden és pénteken):

1. Aki érettünk vérrel verítékezett. (Bűnbánat)
2. Akit érettünk megostoroztak. (Tisztaság)
3. Akit érettünk tövissel koronáztak. (Bátorság)
4. Aki érettünk a keresztet hordozta. (Türelem)
5. Akit érettünk keresztre feszítettek. (Önmegtagadás)

A dicsőséges olvasó titkai (szerdán, szombaton és vasárnap):

1. Aki a halálból feltámadt. (Hit)
2. Aki a mennybe felment. (Remény)
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte. (Szeretet)
4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
(Örök boldogság)
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. (Mária tisztelete)

- Ugrás fel -
A Niceai hitvallás

Hiszek az egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű; és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért
leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától,
és emberré lett.

Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett, és eltemették.

Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút.
Ő szólt a próféták szavával.

Hiszek az egy, szent, katolikus
és apostoli Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,
várom a holtak feltámadását
és az eljövendő örök életet. Amen.

- Ugrás fel -
Magnificat

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon,
akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta,
hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

- Ugrás fel -
Az Úrangyala (Angelus).
Év közben (a húsvéti időn kívül)


V. Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát.
R. És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária...

V. Íme az Úrnak szolgálóleánya.
R. Legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária...

V. És az Ige testté lőn.
R. És miköztünk lakozék.

Üdvözlégy, Mária...

V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

- Ugrás fel -
Mennynek Királyné Asszonya.
A húsvéti időben


Mennynek Királyné Asszonya,
örülj, szép Szűz, allelúja.
Mert kit méhedben hordozni
méltó voltál, allelúja.

Amint megmondotta vala,
föltámadott, allelúja.
Imádd Istent, hogy lemossa
bűneinket, allelúja!

V. Örülj és örvendezz, Szűz Mária, allelúja!
R. Mert valóban föltámadott az Úr, allelúja!

Könyörögjünk. Úristen, aki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál: add, kérünk; hogy az Ő szent Anyja, Szűz Mária által elnyerjük az örök életet. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

- Ugrás fel -
Imádság Szent Mihályhoz

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

- Ugrás fel -
Az Őrzőangyalhoz

Őrangyalom, szívből kérlek,
Légy vezérem, amíg élek,
Ments meg engem bűntől, bajtól,
Ne hagyj el a halálomkor.
Mindig jóra figyelmeztess,
Úgy vezess a jó Istenhez.

- Ugrás fel -Imádság a Pápáért

Mindenható gondviselő Atyánk, tekints szeretettel Szentatyánkra, a Pápára, hiszen utóda ő Szent Péternek, akire egyházadat építetted. Segítsd, hogy látható központja és szilárd alapja legyen annak a hitnek és szeretetnek, amely mindnyájunkat egybeköt. Amen.

- Ugrás fel -
Ima Szent István királyhoz

Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk, Szent István, ki őseinket a pogány tévelygés sötétségéből az egyedül üdvözítő katolikus hit világosságára hoztad, istentelen bálványaikat leromboltad, megtért népednek templomokat és iskolákat emeltél, szegényeit, árváit és özvegyeit szerető atyaként tápláltad és így nemzetedet műveltté, boldoggá tenni iparkodtál; a te tömérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid és mindezekkel szerzett kimondhatatlan nagy érdemeid miatt fiúi és még most is alattvalói bizodalommal fordulunk hozzád, ó apostoli szent királyunk, és kérünk, ne vond meg hathatós pártfogásodat a te magyar népedtől, melyet annyi munkával megtérítettél. Kérj számára buzgó apostolokat; kérd az Istent, szüntesse meg köztünk a hitszakadás átkát és az erkölcstelen életet, hogy üdvösséges törvényeid és igaz atyai szívedből fakadt intelmeid szerint, a szeretetben egyesülve, az egy igaz hitben állhatatosan megmaradjunk, szent életed nyomdokait kövessük és így egykor veled együtt az örök boldogságban Urunkat, Istenünket vég nélkül áldjuk és dicsérjük. Amen.

V. Az igazat az Úr egyenes utakon vezette.
R. És megmutatta neki Isten országát.

Könyörögjünk. Engedd kegyelmesen, mindenható Úristen, hogy a te hitvallód, Szent István, az egyházat, melyet e földön terjesztett, a mennyekben dicsőségesen védelmezze, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.
(Sík-Schütz: Imádságoskönyv)

- Ugrás fel -
Ima a hazáért

Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Amen. (Esterházy Pál imája)Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.


Ajánlott felbontás: 1024 x 768

Forrás: "A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
-- a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza."